Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Krót­sza rącz­ka Kubu­sia wyma­ga dal­szej rehabilitacji

Krót­sza rącz­ka Kubu­sia wyma­ga dal­szej rehabilitacji

 [2]

Kil­ku­let­ni Kubuś od 3 mie­sią­ca życia sta­le uczęsz­cza na
reha­bi­li­ta­cje. Jego histo­ria roz­po­czę­ła się w dniu naro­dzin, a nawet
wcze­śniej. Kie­dy jego mama była w 19 tygo­dniu cią­ży. Wte­dy to
wła­śnie Pani Alek­san­dra tra­fi­ła do szpi­ta­la. W wyni­ku badań oka­za­ło
się, że zosta­ła zaka­żo­na gron­kow­cem co mia­ło wpływ na roz­wój
pło­du oraz roz­wój chłop­czy­ka. W dniu naro­dzin Kubu­sia mamę
ogar­nę­ła ogrom­na radość, 10 punk­tów w ska­li Apgar a leka­rze nie
stwier­dzi­li żad­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści. Było to ich pierw­sze
wycze­ki­wa­ne z miło­ścią dziecko.

Po ukoń­cze­niu pierw­sze­go mie­sią­ca życia, mama zauwa­ży­ła, że jed­na
z rączek jest bez­wład­na, słab­sza. W kolej­nym mie­sią­cu życia
chłop­ca zauwa­ży­ła, iż przy ubie­ra­niu dziec­ka jeden ręka­wek bluz­ki
jest za luźny.

Leka­rze stwier­dzi­li, iż chłop­czyk prze­był sep­sę zwią­za­na z infek­cja
bak­te­ryj­ną (gron­kow­cem). W wyni­ku zaka­że­nia pra­wa ręka nie roz­wi­ja
się pra­wi­dło­wo, jest krót­sza, chud­sza i nie ma cał­ko­wi­te­go wypro­stu.
Nastę­pu­je defor­ma­cja zgię­cia pra­we­go łok­cia, brak szpo­ta­wo­ści
ramien­nej, nie skost­nia­ła dal­sza kość ramien­na, pra­wej racz­ki małe­go
Kubu­sia. Po wyko­na­niu bada­nia rent­ge­now­skie­go wyszło, że cala kość
pra­wej ręki jest inna. Jest chud­sza, krót­sza a przed­ra­mię jest 3 cm
krót­sze.

Na dzień dzi­siej­szy Kubuś uczęsz­cza do przed­szko­la inte­gra­cyj­ne­go,
raz w tygo­dniu na zaję­cia sen­so­rycz­ne SI, do logo­pe­dy, na basen oraz na
reha­bi­li­ta­cję, aby pobu­dzić ner­wy i mię­śnie do pra­cy. Więk­szość
zajęć odby­wa się w ramach NFZ, jed­nak to jest za mało. Dla­te­go też
rodzi­na zwró­ci­ła się do naszej fun­da­cji o pomoc w pokry­ciu kosz­tów
dodat­ko­wej reha­bi­li­ta­cji, tur­nu­sów reha­bi­li­ta­cyj­nych, na pokry­cie
kosz­tów dia­gno­zy sen­so­rycz­nej zwią­za­na z nad­ru­chli­wo­ścią Kubusia.

W przy­szło­ści, jeśli stan Kubu­sia pozwo­li, zosta­nie wyko­na­ny rezo­nans
magne­tycz­ny i odbę­dzie się dal­sze uspraw­nia­nie i lecze­nie chłop­ca, w
zależ­no­ści od wyni­ku roz­po­zna­nia. Na dzień dzi­siej­szy są
prze­ciw­ska­za­nia ane­ste­zjo­lo­gów co do znieczulenia.

Rodzi­ce Kubu­sia bar­dzo pro­szę o pomoc w lecze­niu dziec­ka. Wie­dzą że
jest szan­sa, ale nie­ste­ty nie mają na to środ­ków finan­so­wych. Zarząd
fun­da­cji dołą­cza się do proś­by zde­spe­ro­wa­nych rodzi­ców. Pomóż­my
razem.

 Wpłać Daro­wi­znę [4]

‍Wpła­ty Pro­si­my doko­ny­wać rów­nież na sub­kon­to z dopi­skiem “Pomoc
dla Kuby Kielbowicz”

Do wpłat Kra­jo­wych: ING BANK 76 1050 1764 1000 0090 3087 9689
Do wpłat zagra­nicz­nych Swift: INGB­PLPW PL 54 1050 1764 1000 0090 3087
9697

‍PRZE­KAŻ 1,5% PODAT­KU WPISUJĄC

KRS 0000 518 797

 Wypisz [5]

Fun­da­cja Zbie­ra­my Razem | ul. Żoł­nie­rzy I AWP 13/107–108 |81–383
Gdy­nia

KRS 0000 518 797 | NIP: 9571074924 | REGON: 222154346

zbieramyrazem.org [6] | fundacjadzieciom.org [7] | 1procentpodatku.ngo
[8] | kon­takt  [9]

Links:
——
[1] https://zbieramyrazem.org/wsparcie/przekaz-1-podatku
[2] https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=288&userid=3851182&mailid=143
[3] https://zbieramyrazem.org/zbiorki/krotsza-raczka-kubusia-wymaga-dalszej-rehabilitacji
[4] https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=289&userid=3851182&mailid=143
[5] https://fundacjadzieciom.org/component/acym/frontusers/unsubscribe/143-krotsza-raczka-kubusia-wymaga-dalszej-rehabilitacji.html?id=3851182&key=ckwjchqD0Iohdw&tmpl=component
[6] https://zbieramyrazem.org/
[7] https://fundacjadzieciom.org/
[8] http://1procentpodatku.ngo/
[9] https://fundacjadzieciom.org/index.php?option=com_acym&ctrl=fronturl&task=click&urlid=17&userid=3851182&mailid=143

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds