Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

New­slet­ter Mia­sta Jele­nia Góra, Infor­ma­tor Week­en­do­wy 10–12.02.2023

Zapra­sza­my do naj­now­sze­go new­slet­te­ra Mia­sta Jele­nia G

New­slet­ter Mia­sta
Jele­nia Góra

Naj­now­sze Wiadomości

Fini­saż Retro­spek­ty­wy Bogu­sła­wa Polcha

Zapra­sza­my na fini­saż Retro­spek­ty­wy Bogu­sła­wa Polcha z udzia­łem
gru­py pol­skich spe­cja­li­stów z zakre­su komik­su.
Polch nale­ży do gro­na naj­wy­bit­niej­szych pol­skich twór­ców komik­su.
Na wysta­wie w BWA pre­zen­tu­je­my ory­gi­nal­ne plan­sze z jego
naj­waż­niej­szych serii. Obej­rzeć moż­na tzw. “kom­ple­ty”, w skład
któ­rych wcho­dzą szkic, tusz, blau­druk i diapozytyw/negatyw. Na
wysta­wie znaj­du­ją się nie­zna­ne dotąd pra­ce, szki­ce i pro­jek­ty
kon­cep­cyj­ne m.in. z „Wiedź­mi­na”.

[1]

Wysta­wa „Pro­fe­sor Lorentz – ten, któ­ry ura­to­wał Matej­kę i
Haupt­man­na”

to ura­to­wał Matej­kę i…Hauptmanna? – nasza nowa wystawa

Na to i sze­reg innych pytań odpo­wie­my już w naj­bliż­szą sobo­tę
(11.02), kie­dy w muzeum otwo­rzy­my naszą naj­now­szą wysta­wę. Dzię­ki
udo­stęp­nie­niu przez Ali­nę Kowal­czy­ko­wą, cór­kę prof. Sta­ni­sła­wa
Lorent­za i Andrze­ja Stra­sza­ka, syna Zdzi­sła­wa, sekre­ta­rza sta­ro­sty
Woj­cie­cha Taba­ki, zdjęć i doku­men­tów,  może­my zapo­znać z nowy­mi
usta­le­nia­mi w spra­wie rato­wa­nia dzieł Matej­ki w wio­sce Hain
(dzi­siej­sza Prze­sie­ka) i same­go Haupt­man­na.  Archi­wa­lia pocho­dzą
rów­nież z jele­nio­gór­skie­go oddzia­łu Archi­wum Pań­stwo­we­go we
Wro­cła­wiu i Muzeum Regio­nal­ne­go w Luba­niu. Udo­stęp­nio­na jest tak­że
rela­cja pro­fe­so­ra Lorent­za z poby­tu w Kar­ko­no­szach w 1945 roku (do
wysłu­cha­nia na smart­fo­nach) a w lutym i mar­cu w każ­dą sobo­tę do
obej­rze­nia dwa inte­re­su­ją­ce fil­my doku­men­tal­ne towa­rzy­szą­ce
wysta­wie.  Zapraszamy!

[2]

Fla­men­co — Esca­ra­mu­za, czy­li KTO SIĘ CZU­BI, TEN SIĘ LUBI

Ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa na walen­tyn­ko­wy spek­takl Fla­men­co -
Esca­ra­mu­za, czy­li KTO SIĘ CZU­BI, TEN SIĘ LUBI!
Zatań­czy dla Pań­stwa zespół HAY­AT, zaśpie­wa ELWI­RA KOZAK.

[3]

KALEN­DARZ IMPREZ I WYDARZEŃ

[4]

[5]

Urząd Mia­sta Jele­nia Góra nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za zmia­ny w
reper­tu­arze lub ter­mi­nach imprez, któ­re wyni­ka­ją z przy­czyn
leżą­cych po stro­nie organizatorów.

[6]
[7]

Rezy­gna­cja z sub­skryp­cji link Rezygnuję

Jeśli podo­ba się Pań­stwu nasz nowy new­slet­ter to daj­cie nam znać
na ‘kalendarz@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>kalendarz@jeleniagora.pl

[8]

[9]

[10]

Jerzy Łuż­niak

_Prezydent Mia­sta Jele­niej Góry_

ul. Plac Ratu­szo­wy 58 tel. 75 75 46 103
ema­il: ‘sekretariat@jeleniagora.pl’,this)” style=“box-sizing: bor­der-box; color: rgb(0, 172, 255); text-deco­ra­tion: none; back­gro­und-color: transparent;”>sekretariat@jeleniagora.pl

[11]

Links:
——
[1] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1949/Finisaz-Retrospektywy-Boguslawa-Polcha
[2] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1922/Wystawa-Profesor-Lorentz-ten-ktory-uratowal-Matejke-i-Hauptmanna
[3] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/view/1945/Flamenco-Escaramuza-czyli-KTO-SIE-CZUBI-TEN-SIE-LUBI
[4] https://imprezy.jeleniagora.pl/events/filter?institutionName=&categoryName=&start_date=2022–01-20&end_date=2022–01-28
[5] https://turystyka.jeleniagora.pl/sites/default/files/TURYSTYKA/2023%20informator%20weekendowy%2010–12.02.23.pdf?fbclid=IwAR3PU3EjEz75VNhSRu5Lfrn8CIlHxWrE359qh7sAr435EiOl3tNrOkU_lwQ
[6] https://www.facebook.com/MiastoJeleniaGora
[7] https://www.instagram.com/miasto_jelenia_gora/
[8] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/143/ogloszenia-prezydenta
[9] http://bip.jeleniagora.pl/zarzadzenia/19
[10] http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/98/obwieszczenia-prezydenta
[11] https://www.facebook.com/JerzyLuzniak2018

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds