Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Opo­wieść wigi­lij­na z dostępnością

Nie­zwy­kle waż­ny pro­jekt reali­zu­je Teatr im. Cypria­na Kami­la Nor­wi­da w Jele­niej Górze. W sobo­tę (17.12) spek­takl pt. “Scro­oge. Opo­wieść Wigi­lij­na” był dostęp­ny dla wszyst­kich, bez wzglę­du na rodzaj ewen­tu­al­nej niepełnosprawności.

Spek­takl okra­szo­ny był audio­de­skryp­cją, pętlą induk­cyj­ną, tłu­ma­cze­niem na język migo­wy i pro­jek­cją dia­lo­gów. W ramach pro­jek­tu jele­nio­gór­ska pla­ców­ka kul­tu­ry zaku­pi­ła m.in. nie­zbęd­ny sprzęt, a po spek­ta­klu odby­ły się warsz­ta­ty, dzię­ki któ­rym oso­by nie­wi­do­me czy nie­sły­szą­ce mogły zapo­znać się ze sce­no­gra­fią kostiu­ma­mi i artystami.

Pomysł rodził się bar­dzo dłu­go — zapro­po­no­wa­ła to sze­fo­wa mar­ke­tin­gu (Doro­ta Fru­ba) i on doj­rze­wał, bo jest to zwią­za­ne z kosz­ta­mi. Poka­zał się pro­gram, moż­li­wość pozy­ska­nia pie­nię­dzy z fun­du­szy euro­pej­skich i natych­miast pod­ję­li­śmy dzia­ła­nia. Uda­ło się pozy­skać 211 tys. zł. To nie tyl­ko warsz­ta­ty, bo cała zało­ga musia­ła przejść szko­le­nia, musie­li­śmy się nauczyć jak obsłu­gi­wać takie wyda­rze­nia. To rów­nież zakup sprzę­tu, czy­li pętli, któ­ra słu­ży­ła do audio­de­skryp­cji, zatrud­nie­nie ludzi, któ­rzy potra­fią prze­ka­zać języ­kiem migo­wym bez­po­śred­nio to, co jest na sce­nie — powie­dział Tade­usz Wnuk, dyrek­tor naczel­ny Teatru Nor­wi­da, któ­ry zapo­wia­da, że co mie­siąc oso­by nie­wi­do­me i nie­sły­szą­ce będą mogły sko­rzy­stać z tego rodza­ju udo­god­nień — naj­bliż­sza oka­zja 28 stycz­nia 2023 r., kie­dy to zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny spek­takl pt. ’ ”Osiem kobiet”.

Na widow­ni zasia­dły zarów­no oso­by nie­wi­do­me, jak i nie­sły­szą­ce. Dla wie­lu była to pierw­sza stycz­ność z teatrem w tak dogod­nej formie.

Było bar­dzo faj­nie. Zanim przy­sze­dłem, byłem scep­tycz­ny. Nie spo­dzie­wa­łem się, że aż tak mi się spodo­ba. Wyko­na­nie było ide­al­ne — wyznał Sta­ni­sław. — Moż­li­wość dotknię­cia makiet i kostiu­mów na sce­nie poka­za­ła mi jak to wyglą­da — dodał nie­wi­do­my. — Byli­śmy już na spek­ta­klu, gdzie moż­na było dotknąć sce­no­gra­fii, ale było to bez audio­de­skryp­cji. To ogrom­ne prze­ży­cie — spo­tka­nie ze sztu­ką dla osób nie­wi­do­mych było kie­dyś nie­do­stęp­ne. Dzię­ki audio­de­skryp­cji wie­dzą co się dzie­je poza dia­lo­giem — wyzna­ła mama Sta­ni­sła­wa, któ­ra zapew­nia, że dzię­ki otwar­ciu pla­ców­ki na oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią, będzie wra­cać z dzieć­mi do teatru.

Bra­wo, bra­wo, bra­wo. Byłem pierw­szy raz w tym Teatrze. Nie­mal deka­dę temu zbie­ra­li­śmy pie­nią­dze na win­dę, a teraz nią wjeż­dża­my. Obsłu­ga teatru odpro­wa­dza nas na miej­sce, zakła­da­my spe­cjal­ne urzą­dze­nie, dzię­ki któ­re­mu pły­nie infor­ma­cja co się dzie­je na sce­nie i wła­ści­wie wie­my wszyst­ko, widzi­my oczy­ma wyobraź­ni — powie­dział Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes Kar­ko­no­skie­go Sej­mi­ku Osób Nie­peł­no­spraw­nych. — Dzię­ki temu pro­jek­to­wi — to jest przy­szłość Teatru Nor­wi­da. Prze­kro­czył on barie­rę zwy­kłej, ludz­kiej przy­zwo­ito­ści — to pięk­ny pre­zent na Boże Naro­dze­nie — dodał S. Schubert.

Przed­sta­wi­cie­le Teatru Nor­wi­da zapo­wia­da­ją, że do koń­ca czerw­ca 2023 roku będą reali­zo­wać w ten spo­sób jeden spek­takl w mie­sią­cu. W nowym sezo­nie arty­stycz­nym (od wrze­śnia 2023 r.) dzia­ła­nia mają być kontynuowane.

Nasze drzwi otwo­rzy­ły się bar­dzo sze­ro­ko — cie­szy­my się nie­zmier­nie. Przy reali­za­cji tego przed­się­wzię­cia dali­śmy moż­li­wość udzia­łu w kul­tu­rze oso­bom, któ­re do tej pory nie mogły w peł­ni z tego korzy­stać — wyzna­ła Doro­ta Fru­ba, koor­dy­na­tor­ka pro­jek­tu “Zobacz, usłysz, poczuj — teatr dostęp­ny dla każdego”.

Audio­de­skryp­cja Fun­da­cja Kata­ryn­ka:
Lek­tor: Mariusz Trze­cia­kie­wicz, pre­zes Fun­da­cji
Tłu­macz migo­wy: Alek­san­dra Szalek-Palmowska.

Spek­takl pre­zen­to­wa­ny w ramach przed­się­wzię­cia gran­to­we­go „ZOBACZ, USŁYSZ, POCZUJ – TEATR DOSTĘP­NY DLA KAŻ­DE­GO”, finan­so­wa­ne­go w ramach pro­jek­tu „Kul­tu­ra bez barier”, reali­zo­wa­ne­go przez Pań­stwo­wy Fun­dusz Reha­bi­li­ta­cji Osób Nie­peł­no­spraw­nych w ramach Osi prio­ry­te­to­wej IV. Inno­wa­cje spo­łecz­ne i współ­pra­ca ponadna­ro­do­wa, w ramach Dzia­ła­nia 4.3 Współ­pra­ca ponadna­ro­do­wa Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Wie­dza Edu­ka­cja Roz­wój na lata 2014 – 2020.