Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ruszy­ła reje­stra­cja na VI Kon­gres Gospo­dar­ki Senioralnej

     Weź udział w VI Kon­gre­sie Gospo­dar­ki Senio­ral­nej
         Zobacz w prze­glą­dar­ce [1]

          [2]

          [3]

Sza­now­ni Państwo,

jak co roku mamy dla Was pakiet wie­dzy i inspi­ra­cji wokół
róż­no­rod­no­ści wie­ku, inklu­zyw­no­ści wobec osób 50+ na ryn­kach
kon­su­menc­kim i pracy.

Nie może zabrak­nąć moc­nych akcen­tów w posta­ci pre­mier rapor­tów. Od
2019 roku cze­ka­li­śmy na kom­plek­so­wy raport o pro­fi­lu klien­ta 50+.
Bra­ko­wa­ło nam rów­nież Silver Trendbooka.

To wszyst­ko w piguł­ce zawie­ra­ją­cej wyciąg naj­cie­kaw­szych danych i
zja­wisk będzie pre­zen­to­wa­ne po raz pierw­szy wła­śnie pod­czas kongresu.

Podej­mie­my też temat róż­no­rod­no­ści wie­ku wśród pra­cow­ni­ków.
Pod­po­wie­my, jak spraw­nie zarzą­dzać tą róż­no­rod­no­ścią i jakie
korzy­ści z tego wynikają.

Pod­czas każ­dej pre­zen­ta­cji na żywo będzie­my udo­stęp­niać uczest­ni­kom
kon­gre­su goto­we mate­ria­ły do pobra­nia takie jak wybór tren­dów, wybór
danych z rapor­tów lub wstęp­ną matry­cę do zarzą­dza­nia wiekiem.

Zale­ży nam, aby dzie­lić się z Wami wie­dzą oraz inspi­ra­cja­mi, aby­śmy
wspól­nie budo­wa­li świat przy­ja­zny wiekowi.

          WEŹ UDZIAŁ — ZARE­JE­STRUJ SIĘ BEZ­PŁAT­NIE [2]

          [3]

www.kongresgospodarkisenioralnej.pl [4]

          ZOBACZ AGEN­DĘ WYDA­RZE­NIA I ZAPRO­SZE­NIE [5]

         Kra­jo­wy Insty­tut Gospo­dar­ki Senioralnej

Gre­en & Grey Sp. z o.o.
(na zle­ce­nie Kra­jo­we­go Insty­tu­tu Gospo­dar­ki Senioralnej)

ul. Wila­now­ska 14 lok. 51 (Powi­śle)
00–422 War­sza­wa
tel.: +48 786 200 301 [6]

e‑mail: ‘biuro@kigs.org.pl’

https://kigs.org.pl/ [7]
www.abcsenior.com [8]

Links:
——
[1] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjcyNTUzMjg2MTk5MTUwMjc4LFwiclwiOjcyNTUzMzE0NDMxMDA5ODk5fSIsInMiOiIzNzU2Mzk3YWU0YzFjNGEyIn0
[2] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjcyNTUzMjg2MjA5NjM2MDM5LFwiclwiOjcyNTUzMzE0NDMxMDA5ODk5fSIsInMiOiJhOWMxYmI3ZjIyYjcwNGFhIn0
[3] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjcyNTUzMjg2MjE2OTc2MDcyLFwiclwiOjcyNTUzMzE0NDMxMDA5ODk5fSIsInMiOiIzMDFmYWU3NjgwNWEwNjVhIn0
[4] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjcyNTUzMjg2MjI3NDYxODM0LFwiclwiOjcyNTUzMzE0NDMxMDA5ODk5fSIsInMiOiI0NDQ4MTExMjA1NzJjYWUzIn0
[5] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjcyNTUzMjg2MjMzNzUzMjkyLFwiclwiOjcyNTUzMzE0NDMxMDA5ODk5fSIsInMiOiIzMzQ0ZmE5OTI2MjhkOTVmIn0
[6] tel:+48%20786%20200%20301
[7] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjcyNTUzMjg2MjQ0MjM5MDU0LFwiclwiOjcyNTUzMzE0NDMxMDA5ODk5fSIsInMiOiIwNjFhMDNkMzE5MzBkY2Y1In0
[8] https://oqold.clicks.mlsend.com/te/cl/eyJ2Ijoie1wiYVwiOjQzODgwLFwibFwiOjcyNTUzMjg2MjUzNjc2MjQwLFwiclwiOjcyNTUzMzE0NDMxMDA5ODk5fSIsInMiOiIxOWE5MjU1ZTViOGVhZjNjIn0