Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

V Pik­nik Eko­no­mii Społecznej

Zapra­sza­my do udzia­łu w Pik­ni­ku Ekonomicznym

Wię­cej infor­ma­cji w załą­czo­nym pliku.