Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Porad­ni­ka „Jak korzy­stać z pra­wa do dostęp­no­ści” oraz bro­szu­ry „Co war­to wie­dzieć o dostępności”