Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Anu­lo­wa­nie prze­tar­gu dt. składu

“Zawia­da­mia­my, że unie­waż­nia­my prze­targ nr 01/05/2022 w związ­ku z dra­stycz­nym wzro­stem infla­cji. W dniu 09.06.2022 zosta­nie zamiesz­czo­na zak­tu­ali­zo­wa­na ofer­ta na nowy przetarg.”

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds