Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych zapra­sza do Cen­trum Dia­lo­gu Oby­wa­tel­skie­go na deba­tę odno­śnie SMOGU

Sza­now­ni Państwo!

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych zapra­sza do Cen­trum
Dia­lo­gu Oby­wa­tel­skie­go na spo­tka­nie z Krzysz­to­fem Smol­nic­kim, lide­rem
Dol­no­ślą­skie­go Alar­mu Smo­go­we­go i pre­ze­sem Fun­da­cji Ekorozwoju.

Pod­czas wyda­rze­nia odpo­wie­my na pytania:

     * Jakie są przy­czy­ny smo­gu skut­ki zdro­wot­ne i meto­dy zapo­bie­ga­nia?
     * Jak pła­cić mniej za ener­gię?
     * Jak wspól­nie dzia­łać, aby popra­wić jako­ści powie­trza we
Wro­cła­wiu?

Poroz­ma­wia­my tak­że o kry­zy­sie kli­ma­tycz­nym i stre­sie czy­ste­go
trans­por­tu.

Zapra­sza­my 28 lute­go 2022 roku (ponie­dzia­łek) o godzi­nie 18:00,
może­cie Pań­stwo do nas dołączyć:

     * oso­bi­ście w Cen­trum na Przed­mie­ściu (ul. Prą­dzyń­skie­go 39a we
Wro­cła­wiu)
     * onli­ne — trans­mi­sja spo­tka­nia na pro­fi­lu FB Cen­trum na
Przed­mie­ściu: www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu

Orga­ni­za­to­rzy:

     * Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
     * Cen­trum na Przed­mie­ściu
     * Cen­trum Dia­lo­gu Oby­wa­tel­skie­go
     * Rada Osie­dla Przed­mie­ście Oław­skie
     * Dol­no­ślą­ski Alarm Smo­go­wy
     * Fun­da­cja Eko­ro­zwo­ju
     * Fun­da­cja Teatr Układ For­mal­ny
    * Cle­an Air Fund

Mar­ta Micha­łow­ska
koor­dy­na­tor projektów

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych
Ul. Hugo­na Koł­łą­ta­ja 31/1–2
50–004 Wro­cław

Links:
——
[1] http://www.facebook.com/centrumnaprzedmiesciu
[2] http://www.dfop.org.pl
[3] http://www.facebook.com/dfop.org
[4] http://www.maleinicjatywy.pl
[5] http://www.facebook.com/maleinicjatywy
[6] http://www.wro-ngo.pl
[7] http://www.facebook.com/KongresWroclawskichOrganizacjiPozarzadowych
[8] http://www.malegranty.pl
[9] http://www.facebook.com/DolnoslaskieMaleGranty%20