Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Spra­wa dostęp­no­ści sta­dio­nu miej­skie­go przy ul. Złotniczej

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze aktyw­nie pra­cu­je nad dostęp­no­ścią miejsc publicz­nych w miej­scie. Pierw­sza nagło­śnio­na spra­wa doty­czy sta­dio­nu miej­skie­go w Jele­niej Górze przy uli­cy Złot­ni­czej. Węcej na fil­mie w załą­czo­nym lin­ku.  https://www.youtube.com/watch?v=0kRTRDE3bU