Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UWA­GA JEST PRACA

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych PIL­NIE ZATRUD­NI: infor­ma­ty­ków, ludzi, któ­rzy chcą stać się dzien­ni­ka­rza­mi radio­wy­mi oraz reali­za­to­rów — mon­ta­ży­stów. Cze­ka­my na ludzi z pasja i chę­cią, aby zmie­niać ten świat. Radio to coś co bar­dzo wcią­ga i posze­rza hory­zon­ty. Mile widzia­ne posia­da­nie orze­cze­nia o stop­niu nie­peł­no­spraw­no­ści. Radio KSON to może być Two­ja szan­sa na inne życie.

Cze­ka­my na Was!

Napisz do nas na radio@kson.pl, zate­le­fo­nuj pod 75 75 242 54 lub poroz­ma­wiaj bez­po­śred­nio z redak­to­rem naczel­nym 601 77 80 79 .

Two­ja przy­szłość z sza­rej codzien­no­ści może stać się kolo­ro­wa. Brzmie­nie przy­ja­znych dźwię­ków to RADIO KSON.