Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Dyk­tan­do na Świę­to Niepodległości

Sza­now­ni Państwo,

Już w naj­bliż­szy czwar­tek, 11 listo­pa­da, roze­gra­ne zosta­nie
naj­więk­sze w naszym kra­ju dyk­tan­do. Do wspól­nej zaba­wy zapro­sze­ni są
wszy­scy, któ­rzy chcie­li­by spraw­dzić swo­ją zna­jo­mość orto­gra­fii, a
jed­no­cze­śnie zro­bić coś dobre­go dla innych. Głów­nym celem Dyk­tan­da
na Świę­to Nie­pod­le­gło­ści jest bowiem zgro­ma­dze­nie jak naj­więk­szych
środ­ków dla potrzebujących.

W wypeł­nie­nie dyk­tan­da napraw­dę może zaan­ga­żo­wać się każ­dy, bez
wzglę­du na wiek czy też pla­ny na ten dzień. Wyda­rze­nie jest
bez­płat­ne i roz­gry­wa­ne będzie w cało­ści za pośred­nic­twem inter­ne­tu!
Wystar­czy zapi­sać się na stro­nie wydarzenia:

https://dyktanda.pl/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2021

Orga­ni­za­tor, czy­li ser­wis Dyktanda.pl, zade­kla­ro­wał, że prze­ka­że
zło­tów­kę za każ­de­go, kto roz­wią­że w dniu 11 listo­pa­da 2021 r.
wska­za­ne dyk­tan­do, opra­co­wa­ne spe­cjal­nie na to wyda­rze­nie przez
człon­ków Fun­da­cji Języ­ka Pol­skie­go. Z myślą o naj­młod­szych
przy­go­to­wa­no kil­ka kate­go­rii wie­ko­wych, dzię­ki cze­mu już ucznio­wie
pierw­szych klas szko­ły pod­sta­wo­wej będą mogli roz­wią­zać tekst o
odpo­wied­nim dla nich stop­niu trud­no­ści. To umoż­li­wia włą­cze­nie się
w akcję całą rodziną!

Pie­nią­dze prze­ka­za­ne przez orga­ni­za­to­ra, powięk­szo­ne o dodat­ko­we,
dobro­wol­ne wpła­ty, wspo­mo­gą cel cha­ry­ta­tyw­ny lub spo­łecz­ny, któ­ry
zgro­ma­dzi naj­wię­cej gło­sów od uczest­ni­ków wydarzenia.

Jak włą­czyć się w akcję?

     * Już teraz odwiedź stro­nę Dyktanda.pl  i klik­nij „Zapisz się
do kon­kur­su”.
     * 11 listo­pa­da ponow­nie wejdź na stro­nę i napisz Dyk­tan­do na
Świę­to Nie­pod­le­gło­ści w odpo­wied­nim dla Two­jej gru­py wie­ko­wej
prze­dzia­le cza­so­wym.
     * W dniach 16–21 listo­pa­da na www.dyktanda.pldostęp­na będzie
lista celów cha­ry­ta­tyw­nych zgło­szo­nych wcze­śniej przez inter­nau­tów.
Oddaj swój głos na jeden z nich!

Każ­dy uczest­nik to dodat­ko­wa zło­tów­ka dla potrze­bu­ją­cych! Pokaż­my,
że razem może­my więcej!

Z góry dzię­ku­je­my za udo­stęp­nie­nie powyż­szej infor­ma­cji wraz z
lin­kiem do wyda­rze­nia na Pań­stwa stro­nie inter­ne­to­wej oraz na pro­fi­lach
w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Pozwo­li nam to dotrzeć z tą
wia­do­mo­ścią do każ­de­go, dla kogo waż­ne jest nie­sie­nie pomo­cy
potrzebującym._

Z powa­ża­niem,
Zespół Dyktanda.pl