Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

UWA­GI DOL­NO­ŚLĄ­SKICH NGO DO NOWEJ STRA­TE­GI DZIA­ŁA­NIA RAD POŻYT­KU PUBLICZ­NE­GO Z PRO­PO­ZY­CJĄ ZASTĄ­PIE­NIA NAZWY ROP — FUN­DU­SZE EURO­PEJ­SKIE DOL­NE­GO ŚLĄSKA

Choć mate­riał jest obszer­ny to zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z materiałem.