Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Aktu­ali­za­cja — Nowy regu­la­min rajdu

Prze­pra­szam bar­dzo ale w poprzed­nio wysła­nym Regu­la­mi­nie raj­du był źle wpi­sa­ny adres na któ­ry nale­ży wysłać
zgło­sze­nie udzia­łu w raj­dzie. Powin­no być j.michalski@spoko.pl
Nowy regu­la­min raj­du dostęp­ny do pobra­nia w sie­dzi­bie KSON.

Euge­niusz Jacek