Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PracaAdministracjaKSON.pl

Weź udział w rekrutacji 

 

Weź udział w rekru­ta­cji szcze­gó­ły na stro­nie www.PracaAdministracjaKSON.pl

Spe­cjal­nie dla Cie­bie przygotowaliśmy:

 • Sta­bil­ne zatrud­nie­nie w naj­więk­szej insty­tu­cji admi­ni­stra­cji publicz­nej w kraju
 • Sta­no­wi­sko dosto­so­wa­ne do stop­nia niepełnosprawności
 • Pokry­cie kosz­tów dojazdów
 • Pro­fe­sjo­nal­ne szko­le­nia, kur­sy i warsztaty
 • Opie­ka tre­ne­ra pracy
 • Pra­ca w przy­ja­znej atmosferze
 • Doradz­two zawo­do­we w pla­no­wa­niu ścież­ki kariery

Zatrud­ni­my oso­by nie­peł­no­spraw­ne w admi­ni­stra­cji państwowej

Wyma­ga­nia:

 • Sta­tus na ryn­ku pra­cy: oso­by bez­ro­bot­nej, nie­ak­tyw­nej zawo­do­wo lub poszu­ku­ją­cej pracy
 • Umie­jęt­ność obsłu­gi komputera
 • Wykształ­ce­nie śred­nie lub wyższe
 • Wyso­ka moty­wa­cja do pracy
 • Chęć roz­wo­ju kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych na sta­no­wi­sku w admi­ni­stra­cji publicznej

Masz pyta­nia?

Chęt­nie na nie odpowiemy!

Sta­że dol­no­śla­skie oraz w pozo­sta­łych miejscowościach

Tele­fon:606 296 420 lub 509 794 155

Sta­że w Warszawie

Tele­fon:668 374 414

Sta­że w Łodzi, Skier­nie­wi­cach, Piotr­ko­wie Trybunalskim

Tele­fon:571 217 146