Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nia ofer­to­we­go 02/05/2021 (doty­czy dru­ku Biu­le­ty­nu Nie­peł­no­spraw­ni TU i TERAZ)

Dnia 08.06.2021 r.rostrzygnięto prze­targ nr 02/05/2021

 

Naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę zło­ży­ła Dru­kar­nia “LASER — GRAF” Wło­stow­ski Woj­ciech Robert — Kostro­gaj Płock