Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

SZAN­SA NA PRACĘ

PRO­JEKT: POKO­NAJ­MY BIERNOŚĆ:

AKTY­WI­ZA­CJA ZAWO­DO­WA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w dniu 27.05.2021 roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję do nowe­go pro­jek­tu akty­wi­zu­ją­ce­go zawo­do­wo oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. W ramach pro­jek­tu ofe­ru­je­my wspar­cie dorad­cze na każ­dym eta­pie udzia­łu w pro­jek­cie  oraz szko­le­nio­we (szko­le­nia zawo­do­we wybra­ne przez Uczest­ni­ka w trak­cie spo­tkań z dorad­cą), sta­że zawo­do­we z wyna­gro­dze­niem ok. 1100 zł./m‑c, moż­li­wość zaku­pu urządzeń/przedmiotów uła­twia­ją­cych pod­ję­cie zatrud­nie­nia. Uczest­ni­cy wezmą udział w 8 dnio­wych edu­ka­cyj­nych warsz­ta­tach wyjaz­do­wych. Połą­czo­nych z pro­gra­mem rekre­acyj­no-reha­bi­li­ta­cyj­nym. Każ­dy Uczest­nik będzie przez cały okres udzia­łu w pro­jek­cie  obję­ty indy­wi­du­al­nym wspar­ciem tre­ne­ra pracy. 

Chęt­ne oso­by pro­si­my o prze­sła­nie doku­men­tów rekru­ta­cyj­nych – oso­bi­ście Osie­dle Robot­ni­cze 47a Jele­nia Góra bądź dro­gą mailo­wą – ska­ny ory­gi­na­łów na adres: koordynator@kson.pl. Regu­la­min uczest­nic­twa i for­mu­la­rze do pobra­nia  w lin­kach ponizej

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1051 klau­zu­la RODO

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1053 oświad­cze­nie o rezygnacji

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1054 regu­la­min uczestnictwa

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1055 for­mu­larz rekru­ta­cyj­ny 1

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1056 for­mu­larz rekru­ta­cyj­ny 2

 

Nabór ma cha­rak­ter cią­gły, jed­nak­że liczy się tak­że kolej­ność zgło­szeń. Ser­decz­nie zapra­sza­my  do aplikowania!!!

 

Pro­jekt jest współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków PFRON