Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję Uczest­ni­ków Pro­gra­mu “Asy­stent oso­bi­sty oso­by z niepełnosprawnościami”

Infor­mu­je­my, że w dniu 01 mar­ca 2021r.

roz­po­czy­na­my rekru­ta­cję Uczest­ni­ków Pro­gra­mu “Asy­stent oso­bi­sty oso­by z niepełnosprawnościami”-edycja 2020–2021 — w zał. “Regu­la­min rekru­ta­cji i uczest­nic­twa i reali­za­cji usług ” wraz z załącz­ni­kiem (Kar­ta zgło­sze­nia) oraz treść ww. Programu.

Jed­no­cze­śnie zapra­sza­my oso­by chęt­ne do pra­cy w cha­rak­te­rze asy­sten­ta oso­bi­ste­go, a  speł­nia­ją­ce warun­ki okre­ślo­ne w Pro­gra­mie, do skła­da­nia CV na adres: ‘biuro@kson.pl’,

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=986    Regulamin

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=987    Program

https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=988    Kar­ta zgłoszenia