Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pakie­ty medycz­ne dla pra­cow­ni­ków i rodzin KSON

Kole­żan­ki i Koledzy

 

Od dłuż­sze­go cza­su śro­do­wi­sko senio­rów szcze­gól­nie sygna­li­zu­je koniecz­ność dodat­ko­wych ubez­pie­czeń zdro­wot­nych a szcze­gól­nie tych , któ­re popra­wia dostęp­ność do usług medycz­nych. otrzy­ma­li­śmy ofer­tę z PZU , któ­re przed­sta­wia 2 propozycje:

A. Kom­fort Medium – 25 spe­cja­li­za­cji, 171 badań dia­gno­stycz­nych –
staw­ka 53 zł /osoba miesięcznie

B. Kom­fort Medium PLUS – 28 spe­cja­li­za­cji, 309 badań dia­gno­stycz­nych,
w tym bez dopłat tomo­gra­fie i rezo­nan­se magne­tycz­ne – staw­ka 87 zł
/osoba mie­sięcz­nie

porów­na­li­śmy i jak się wyda­je jest to akt akcyj­ny pakiet , któ­ry być może roz­wią­że pro­ble­my nie­do­stęp­nej w wie­lu przy­pad­kach dla na s senio­rów służ­by zdro­wia.
W przy­pad­ku więk­szej ilo­ści ubez­pie­czo­nych cena może być niższa.

W razie pytań pro­szę odwo­nić do Łukasz Cie­niak tel.+48 664 484 218, pra­cow­nik PZU Zdro­wie..
Powia­dom­cie o swo­jej decy­zji rów­nież KSON , bo będzie­my nego­cjo­wa­li te ceny jak najkorzystniej.

pozdra­wiam
Sta­ni­sław Schu­bert

KAR­KO­NO­SKI SEJ­MIK OSÓB NIE­PEŁ­NO­SPRAW­NYCH
OSIE­DLE ROBOT­NI­CZE 47 A
58–500 JELE­NIA GÓRA
E — MAIL: biuro@kson.pl
TELE­FON 75 75 242 54