Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowo­ści i for­my wspar­cia dla NGO

Dzień dobry,

Prze­sy­łam w załą­cze­niu infor­ma­cję o dwóch nowo­ściach dla
Orga­ni­za­cji Pozarządowych.

W mate­ria­le zawar­ta jest infor­ma­cja o nad­cho­dzą­cym bez­płat­nym
spo­tka­niu w ramach #CEO4ProNGO oraz pro­jek­cie Multicowork:

- #CEO4ProNGO, to cykl szko­leń pod­czas któ­re­go przed­sta­wi­cie­le
biz­ne­su, dzie­lą się swo­ją wie­dzą i doświad­cze­niem z orga­ni­za­cja­mi
poza­rzą­do­wy­mi.
- pro­jekt Mul­ti­co­work, to pro­jekt umoż­li­wia­ją­cy korzy­sta­nie z
prze­strze­ni biu­ro­wych ulo­ko­wa­nych w całej Pol­sce. Mul­ti­co­work
umoż­li­wia popra­wę warun­ków pra­cy, pro­wa­dze­nia szko­leń i spo­tkań,
jest tak­że oka­zją do zawią­zy­wa­nia kon­tak­tów biz­ne­so­wych i budo­wa­nia
nowych war­to­ścio­wych relacji.

Pozdra­wiam serdecznie,


Mar­ta Scha­bi­kow­ska
Czło­nek Rady Fun­da­cji // Fun­da­cja Pro NGO

 

plik PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=966