Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pismo — inter­wen­cja doty­czą­ce szczepień.

Dzień dobry

W załą­cze­niu pismo doty­czą­ce szcze­pień. plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=960

Z powa­ża­niem,

Mag­da­le­na Cyktor

Asy­stent­ka Zarządu

Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Diabetyków

ul. Wio­sny Ludów 77

02–495 War­sza­wa

tel/fax 22 668 47 19
kom. 604 375 618