Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

1% proś­ba o prze­ka­za­nie dla KSON

W bie­żą­cym roku

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze po raz 20 obcho­dził będzie swo­je uro­dzi­ny. Przez cały ten czas jeste­śmy orga­ni­za­cją pożyt­ku publicz­ne­go upraw­nio­ną do zbie­ra­nia 1% podat­ku dla potrze­bu­ją­cych tyl­ko w roku ubie­głym pomo­gli­śmy  28  oso­bom, prze­ka­zu­jąc im kwo­tę 64.000 zł od pra­wie 900 darczyńców.

Zebra­ne pie­nią­dze prze­ka­za­li­śmy bez żad­nych potrąceń.

 

         Ubie­gły i bie­żą­cy   rok to  lata szcze­gól­nie  trud­ne  dla takich orga­ni­za­cji jak KSON i z tego powo­du zwra­ca­my się do Pań­stwa z proś­bą o prze­ka­za­nie 1%  na cele sta­tu­to­we KSON, któ­re zasi­lą tzw. wkład wła­sny w pro­jek­tach reali­zo­wa­nych przez Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych  w 2021 roku.

         Aby prze­ka­zać swój 1% wystar­czy  wypeł­nić dwa pola, któ­re są nie­zbęd­ne. W pola te wpi­sać należy:

  • numer KRS orga­ni­za­cji  — 0000100516,
  • prze­ka­zy­wa­ną kwo­tę, któ­ra nie może prze­kro­czyć 1%,
  • z dopi­skiem „na cele sta­tu­to­we KSON”.

Z góry ser­decz­nie dzię­ku­je­my. KSON

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds