Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja — publi­ka­cja Porad­ni­ka na temat dosto­so­wa­nia insty­tu­cji i usług publicz­nych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami…

Sza­now­ni Państwo,

w celu uła­twie­nia koor­dy­na­to­rom ds. dostęp­no­ści peł­nie­nia ich
funk­cji, Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej przy­go­to­wa­ło
Porad­nik zawie­ra­ją­cy przy­dat­ne infor­ma­cje poma­ga­ją­ce w zro­zu­mie­niu
pro­ble­mów z  jaki­mi spo­ty­ka­ją się oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią
inte­lek­tu­al­ną, w spek­trum auty­zmu i z zabu­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi.
Porad­nik poka­zu­je rów­nież w jaki spo­sób moż­na lepiej zor­ga­ni­zo­wać
prze­strzeń publicz­ną, aby oso­by z tego typu nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi
mogły samo­dziel­nie z niej korzy­stać. Uzu­peł­nie­niem Porad­ni­ka w wer­sji
pisem­nej są video-porad­ni­ki. Wszyst­kie powyż­sze mate­ria­ły dostęp­ne
są na stro­nie inter­ne­to­wej Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus w zakład­kach:
“Koor­dy­na­to­rzy dostęp­no­ści” — Porad­ni­ki [1], “Mul­ti­me­dia” — Video -
porad­ni­ki [2].

Ponad­to infor­ma­cja zna­la­zła się w Aktu­al­no­ściach [3] na stro­nie
inter­ne­to­wej Pro­gra­mu Dostęp­ność Plus oraz na stro­nie głów­nej
Mini­ster­stwa [4].

 z poważaniem

Wydział Dostęp­no­ści

Depar­ta­ment Euro­pej­skie­go Fun­du­szu Spo­łecz­ne­go
Mini­ster­stwo Fun­du­szy i Poli­ty­ki Regio­nal­nej
ul. Wspól­na 2/4
00–926 War­sza­wa
’dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl’

www.mfipr.gov.pl