Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z Pasji do Natu­ry — sobo­ta 28.11.2020 | 14.00

Pod­czas dzi­siej­szej audycji…

“Z Pasji do Natu­ry”  poroz­ma­wia­my o wspa­nia­łej zie­lar­ce, jaką była żyją­ca w XII w. mnisz­ka, a potem prze­ory­sza, św. Hil­de­gar­da z Bin­gen. Jej zale­ce­nia doty­czą­ce polep­sza­nia sta­nu zdro­wia są o dzi­wo do dziś wszyst­kie aktualne.
- Gościem audy­cji będzie Pani Gra­ży­na Boryń, któ­ra na co dzień pro­wa­dzi Cen­trum Edu­ka­cyj­ne przy Doradz­twie i Szko­le­niu dla Biz­ne­su w Jele­niej Górze, gdzie orga­ni­zu­je tak­że szko­le­nia i warsz­ta­ty o tema­ty­ce zwią­za­nej ze zdro­wiem czło­wie­ka, a tak­że mówią­cej o jego nie­ro­ze­rwal­nej wię­zi z MAT­KĄ NATU­RĄ. Sama jest miło­śnicz­ką i pasjo­nat­ką ziół, któ­re uży­wa w swo­jej codzien­nej kuchni.
- Pani Gra­ży­na opo­wie nam o rośli­nie zwa­nej GAL­GANT,  któ­ra jest jed­nym z pod­sta­wo­wych leków św. Hil­de­gar­dy z Bin­gen. Na koniec zapra­szam wszyst­kich słu­cha­czy na dal­sze przy­go­dy małej Musz­ki Bzykuszki.
Dziś bajecz­ka pt. “Musz­ka Bzy­kusz­ka Panią Jesień poznaje”. 
ZAPRA­SZAM 🙂
Mał­go­rza­ta Mazurek