Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pół godzin­ki w zapo­mnia­nej kawia­ren­ce — śro­da 25.11.2020 | 20.00

Już o 20.00 na stro­nie www.radiokson.pl

 

Pro­wa­dzą­cy zapo­wia­da wszyst­kie utwo­ry i wyko­naw­ców na tle „gwa­ru kawiar­nia­ne­go”, aby stwo­rzyć wra­że­nie poby­tu w niej. Mię­dzy utwo­ra­mi rekla­mu­je naj­lep­sze kawy, her­ba­ty i pie­czo­ne przez p. Jadzię cia­sta. Miej­sce zwa­ne „zapo­mnia­ną kawia­ren­ką” to miej­sce ponad­cza­so­we. Zada­niem pro­wa­dzą­ce­go jest takie dzia­ła­nie, aby słu­cha­cze chcie­li ją odwie­dzać, osią­ga to oddzia­łu­jąc na wyobraź­nię słuchaczy