Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

WEBI­NA­RIUM: Prze­moc wobec dzie­ci / osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną – aspek­ty prawne

Sza­now­ni Państwo,

plik pdf https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=943

Zapra­sza­my na webi­na­rium  ” Prze­moc wobec dzie­ci / osób z
nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną – aspek­ty praw­ne”, któ­re
odbę­dzie się na  plat­for­mie zoom w dniu 1 grud­nia 2020, godz. 15:00

Wszel­kie szcze­gó­ły znaj­dzie­cie Pań­stwo w załącz­ni­ku. W razie
pytań, wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt:
tel. 693 934 621

76 8321 804

+76 727 60 70
ema­il: ‘cpd@szansa.glogow.pl’
Webi­na­rium jest odpłat­ne, licz­ba miejsc jest ograniczona

O ile to moż­li­we bar­dzo pro­si­my o prze­ka­za­nie tej infor­ma­cji do
orga­ni­za­cji i insty­tu­cji,  któ­re mogą być zain­te­re­so­wa­ne tą
tema­ty­ką

 Ser­decz­nie zapraszamy

Domi­ni­ka Błasz­czyk koor­dy­na­tor ds. szkoleniowych

________________________________________

Sto­wa­rzy­sze­nie dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży SZAN­SA
ul.Perseusza 13, 67–200 Gło­gów
https://szansa.glogow.pl/pomagam [1]

_Stowarzyszenie dla Dzie­ci i Mło­dzie­ży SZAN­SA pro­wa­dzi Cen­trum Pomo­cy
Dzie­ciom– spe­cja­li­stycz­ną i kom­plek­so­wą pla­ców­kę dla dzie­ci
krzyw­dzo­nych i ich rodzin_

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds