Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pro­oby­wa­tel­skie Radio KSON — ponie­dzia­łek 23.11.2020 | 17.00

Już o 17.00


 
? Znaj­du­je się w samym cen­trum Jele­niej Góry. Cer­kiew pod wezwa­niem Świę­tych Apo­sto­łów Pio­tra i Paw­ła. Sta­nę­ła w 1738 roku, na miej­scu wcze­śniej­sze­go kościo­ła śre­dnio­wiecz­ne­go, któ­ry słu­żył kato­li­kom do 1925 roku. Od 1948 jest użyt­ko­wa­na przez kościół pra­wo­sław­ny. Znaj­du­je się tu iko­no­stas przy­wie­zio­ny z Hru­bie­szo­wa oraz inne ele­men­ty litur­gicz­ne pocho­dzą­ce ze znisz­czo­nych cer­kwi na chełmsz­czyź­nie. O histo­rii, ostat­nio prze­pro­wa­dzo­nym remon­cie i fre­skach Jerze­go Nowo­siel­skie­go, w roz­mo­wie z Gabrie­lą Ste­fa­no­wicz, opo­wia­da­ją pro­boszcz para­fii ksiądz Bazy­li Saw­czuk oraz histo­ryk sztu­ki z Muzeum Kar­ko­no­skie­go Boże­na Danielska.
? Zespół Wol­na Gru­pa Buko­wi­na powstał przed 50-cio­ma laty. Debiu­to­wał w 1971 roku na Gieł­dzie Pio­sen­ki Tury­stycz­nej w Szklar­skiej Porę­bie. Kon­cer­tu­ją na róż­nych sce­nach, poczy­na­jąc od gór­skich schro­nisk, poprzez zna­ne festi­wa­le- jak np. Opo­le czy Przy­sta­nek Wood­stock. Ich poezja śpie­wa­na zdo­by­wa coraz licz­niej­szą gru­pę słu­cha­czy. O zespo­le, jego histo­rii, dorob­ku arty­stycz­nym, w roz­mo­wie z Igo­rem Kociu­biń­skim, opo­wia­da jeden ze współ­za­ło­ży­cie­li gru­py Wacław Juszczyszyn.