Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Oglą­daj spek­ta­kle Ope­ry Wro­cław­skiej w Internecie!

Dro­dzy Widzowie!

Z wiel­ką przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że zgod­nie z decy­zją o
zamknię­ciu dla publicz­no­ści pla­có­wek kul­tu­ry, któ­rą ogło­sił
Pre­mier RP w związ­ku z aktu­al­ną sytu­acją epi­de­micz­ną — prze­no­si­my
naszą dzia­łal­ność arty­stycz­ną do prze­strze­ni wir­tu­al­nej. Spek­ta­kle
zapla­no­wa­ne na listo­pad będą mogli Pań­stwo obej­rzeć w Internecie.

Bile­ty zaku­pio­ne na te wyda­rze­nia w Ope­rze Wro­cław­skiej pod­le­ga­ją
zwro­to­wi:
1) Bile­ty kupio­ne inter­ne­to­wo — nie ma koniecz­no­ści kon­tak­tu z Dzia­łem
Obsłu­gi Widzów, zwrot zosta­nie wyko­na­ny automatycznie.

2) Bile­ty kupio­ne w kasie — pro­si­my o wypeł­nie­nie i wysła­nie
for­mu­la­rza zwro­tu bile­tów, któ­ry znaj­dą Pań­stwo tutaj. [1]

Zachę­ca­my jed­nak, by wymie­nić bilet na voucher o jego rów­no­war­to­ści,
któ­ry będzie waż­ny do koń­ca sezo­nu arty­stycz­ne­go 2020/2021. Pro­si­my
o kon­takt w spra­wie bile­tów pod adre­sem e‑mail ‘opera@opera.wroclaw.pl oraz pod nume­rem tele­fo­nu 71 370 88 80.

Kasa bile­to­wa jest zamknię­ta od 7 listo­pa­da do odwołania.

A w sie­ci… kur­ty­na w górę!

Dzię­ki Pań­stwa suge­stiom posta­no­wi­li­śmy prze­nieść nasze spek­ta­kle
do prze­strze­ni inter­ne­to­wej.
Już teraz war­to zapi­sać sobie poniż­sze daty:

11.11.2020 r. (śro­da) godz. 19.00 „Strasz­ny dwór”
 15.11.2020 r. (nie­dzie­la) godz. 18.00 Wie­czór Patrio­tycz­ny
 20.11.2020 r. (pią­tek) godz. 19.00 „La Bohème” („Cyga­ne­ria”)
 22.11.2020 r. (nie­dzie­la) godz. 18.00 „La Bohème” („Cyga­ne­ria”)

Życząc wszyst­kim zdro­wia, chce­my pozo­stać z Pań­stwem w kon­tak­cie!
Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszych kana­łów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych
oraz komu­ni­ka­tów na stro­nie inter­ne­to­wej, gdzie będą Pań­stwo mogli
zna­leźć naj­śwież­sze infor­ma­cje z życia Ope­ry. Wie­rzy­my, że
wkrót­ce będzie­my się mogli znów spotkać.

KON­TAKT
tel. +48 71 370 88 80
 e‑mail: ‘opera@opera.wroclaw.pl’