Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Pol­ska to my — histo­ria i współ­cze­sność — śro­da 11.11.2020 | 8.00

to audy­cja przy­go­to­wa­na przez Lesz­ka Kopcia,

któ­rą pro­po­nu­je­my Pań­stwu 11 Listo­pa­da, w dniu Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści. Znaj­dą się w niej frag­men­ty audy­cji archi­wal­nych, mię­dzy inny­mi nie publi­ko­wa­ne dotąd nagra­nia Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go, któ­ry mówi, mię­dzy inny­mi, że każ­dy czło­wiek powi­nien mieć swo­je miejsce.
Będzie moż­na wysłu­chać tak­że wier­szy patrio­tycz­nych Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Juliu­sza Sło­wac­kie­go oraz pie­śni patriotycznych.
 
Pre­mie­ro­wa audy­cja 11 Listo­pa­da, godzi­nie 8:00.
Powtór­ki o godzi­nie 14:00, 18:00 i 22:00.