Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Poma­ga­my Olafowi!

Dzień dobry, dzień dobry,

Zwra­cam się z ser­decz­ną proś­bą, na ile to moż­li­we, o udo­stęp­nie­nie
infor­ma­cji o zbiór­ce pro­wa­dzo­nej na rzecz jed­ne­go z naszych
pod­opiecz­nych. Tj. Olaf, któ­ry zbie­ra pie­nią­dze na spe­cjal­ne
urzą­dze­nie pozwa­la­ją­ce nawią­zać jakąś for­mę rela­cji werbalnej.

Poni­żej link ze szcze­gó­ła­mi zbiórki:

https://www.siepomaga.pl/olaf-godawiec?fbclid=IwAR2yy0QDeX3enG3IfqmR8CN11I94snmyoleGARGg_iKxjlymowi13pYCVuE

Ser­decz­nie pozdra­wiam
Bar­tek Kałucki