Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

IX Wiel­ko­pol­ski Rajd „Szla­ka­mi Powsta­nia Wielkopolskiego”

Zapra­szam na rajd sportowo-turystyczno-rekreacyjny

 

szla­ka­mi Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go z metą w Dopie­wie. Pro­szę w mia­rę
moż­li­wo­ści o rozpropagowanie. 

Pozdra­wiam i dzię­ku­ję Euge­niusz JACEK.

 

Oddział Śro­do­wi­sko­wy PTTK Poznań-Nowe Mia­sto im. Fran­cisz­ka Jaś­ko­wia­ka wraz z kołem PTTK „Pędzi­wia­try” Dopie­wo i Kołem  PTTK „Łazi­ki” w Swa­rzę­dzu zapra­sza­ją na rajd  Szla­ka­mi Powsta­nia Wiel­ko­pol­skie­go, któ­ry odbę­dzie się 11 listo­pa­da 2020 roku.

Dla uczest­ni­ków przy­go­to­wa­ne zosta­ły 3 trasy:

Tra­sa I, autokarowo-piesza

START: Kostrzyn, godz. 7.30 (przy­sta­nek w kie­run­ku Pozna­nia przy Bie­dron­ce) - Swa­rzędz, godz.: 8.00 (pętla auto­bu­so­wa Os. Kościusz­kow­ców) — Poznań, godz.: 8.30 (sprzed Zespo­łu Szkół Sale­zjań­skich Os. Boha­te­rów II Woj­ny Świa­to­wej 29) – Poznań godz. 9.00 (par­king za Kościo­łem p.w. Św. Jana Jero­zo­lim­skie­go). Prze­jazd auto­ka­rem do miej­sco­wo­ści Zakrze­wo — następ­nie zapa­le­nie zni­czy na mogi­łach pomor­do­wa­nych Pola­ków przez Niem­ców w For­cie VII w Pozna­niu w cza­sie II Woj­ny Świa­to­wej oraz przej­ście tra­sy pie­szo lasa­mi do Dopie­wa (oko­ło 5 km). Kie­row­nic­two tra­sy: Hali­na Bukow­ska; Janusz Przy­był; Wło­dzi­mierz Bez­ler; Kry­styn Bukowski.

Tra­sa II, rowerowa

START: godz. 9.30 Poznań (Fort VII ul. Pol­ska) – Zakrze­wo – lasa­mi do Dopie­wa. Oko­ło  20 km. w jed­ną stro­nę plus 20 km z powro­tem. Kie­row­nic­two tra­sy: Kata­rzy­na Wie­czo­rek; Zdzi­sław Zawal.

Tra­sa III, Samodzielna

Każ­dy według wła­sne­go opra­co­wa­nia. Uczest­ni­cy tej tra­sy są zobo­wią­za­ni sta­wić się na mecie do godz. 12.00.

META: będzie zlo­ka­li­zo­wa­na na tere­nie Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu i Rekre­acji w Dopie­wie ul. Polna 1A. Czyn­na będzie od godz. 11.00 do godz. 14.30.

tra­sy przy­go­to­wa­ne dla osób niepełnosprawnych!

ZGŁO­SZE­NIA: Zgło­sze­nia uczest­nic­twa indy­wi­du­al­ne i zbio­ro­we przyj­mo­wa­ne będą:  pocz­tą elek­tro­nicz­ną: eugeniuszjacek.1@wp.pl . do dnia 7 listo­pa­da 2020 r (sobo­ta) do godzi­ny 19.00.

 

Rajd współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków publicz­nych gmin­ty Dopie­wo, mia­sta Poznań i powia­tu Poznańskiego

 

Regu­la­min : 

https://www.kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=937 

                    

IX Wiel­ko­pol­ski Rajd  „Szla­ka­mi Powsta­nia Wielkopolskiego”

Dopie­wo 11 listo­pad 2020 r (śro­da)