Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu — nie­dzie­la 01.11.2020 | 9.00

W pro­gra­mie To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu pro­po­nu­je­my Pań­stwo roz­mo­wę z:

- mgr Szy­mo­nem Trze­bu­nia­kiem, psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą o cho­ro­bach otępiennych

- dr Andrze­jem Zie­ziu­lą, pulmunologiem,o cho­ro­bach płuc
Zaj­rzy­my tak­że do naj­now­sze­go nume­ru pisma Nie­peł­no­spraw­ni Tu i Teraz, wyda­wa­ne­go przez KSON, a współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez PFRON.
 
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza na pro­gram, nie­dzie­la, godzi­na 9.00.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds