Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Warun­ki pra­cy chronionej

Dzień dobry,

Bar­dzo pro­szę o zapo­zna­nie załą­czo­ne­go pisma, któ­re nasze
Sto­wa­rzy­sze­nie prze­ka­za­ło na ręce Pani Mini­ster Mar­le­ny Maląg wraz z
proś­bą o pod­ję­cie pil­nych dzia­łań na rzecz zaha­mo­wa­nia ubyt­ków
ZPChr.

Z powa­ża­niem,

Marek Stec, Peł­no­moc­nik SON “Pod­kar­pa­cie” ds. Zatrud­nie­nia ON

 

https://www.kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=930

https://www.kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=931