Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Radiok­son dwa lata

Zda­wa­ło­by się, że radio KSON ma za sobą naj­trud­niej­szy okres organizacyjny…

 

– mówi dzien­ni­kar­ka Kata­rzy­na Pie­tusz­ko. Przy­po­mnij­my, wystar­to­wa­li­śmy przed 2 laty, a nowo­cze­sne stu­dio radio­we i tv to zasłu­ga dofi­nan­so­wa­nia Naro­do­we­go Insty­tu­tu Wol­no­ści, w ramach pro­jek­tu „Przez media do integracji”.

Przez te dwa lata zmie­ni­ła się tro­chę kadra, w miej­sce wete­ra­nów poja­wia­ją się mło­dzi tech­ni­cy, mon­ta­ży­ści i kan­dy­da­ci na dzien­ni­ka­rzy, w tym nie­peł­no­spraw­ni, co nas bar­dzo cieszy.

Od wrze­śnia tego roku, w ramach wspo­mnia­ne­go pro­jek­tu, nada­li­śmy 40 audy­cji poru­sza­ją­cych spra­wy spo­łecz­ne, oby­wa­tel­skie, Mówi­li­śmy o waż­nych ini­cja­ty­wach i przed­się­wzię­ciach na rzecz regio­nu, tak­że o zdro­wiu, tury­sty­ce, oczy­wi­ście też pan­de­mii. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szył się cykl „Oby­wa­tel w urzę­dzie”, w ramach któ­re­go pre­zen­to­wa­li­śmy dzia­ła­nia poszcze­gól­nych samo­rzą­dów woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go. Jesz­cze w tym roku, na wyraź­ne ocze­ki­wa­nie naszych słu­cha­czy, przed­sta­wi­my struk­tu­rę i dzia­ła­nie Urzę­du Mia­sta w Jele­niej Górze i omó­wi­my zmia­ny, jakie przy­nie­sie od stycz­nia 2021 roku reor­ga­ni­za­cja powia­tu karkonoskiego.

Z satys­fak­cją odno­to­wu­je­my otwar­tość wie­lu urzę­dów i insty­tu­cji na, cza­sem trud­ne, dzien­ni­kar­skie roz­mo­wy w stu­diu i w tere­nie. Chęt­ni do pole­mik są przede wszyst­kim wło­da­rze mniej­szych jed­no­stek samo­rzą­do­wych Kotli­ny Jele­nio­gór­skiej, takich jak Kar­pacz, Szklar­ska Porę­ba, Mysła­ko­wi­ce. Gry­fów Ślą­ski, Kowa­ry czy Jeżów Sudec­ki. Marzy nam się, aby wszyst­kie insty­tu­cje, w tym tak­że urząd nasze­go mia­sta, były rów­nie otwar­te. Radio KSON jest prze­cież radiem oby­wa­tel­skim, a dobrze poin­for­mo­wa­ni miesz­kań­cy mają szan­sę stać się auten­tycz­ny­mi współ­go­spo­da­rza­mi, a na tym wła­dzy prze­cież powin­no zale­żeć naj­bar­dziej. Moni­to­ring trans­pa­rent­no­ści dzia­łań urzęd­ni­ków to rów­nież zada­nie sta­tu­to­we KSON, będą­ce­go wydaw­cą mediów.

Cie­szy­my się z kon­tak­tów ze słu­cha­cza­mi, któ­rzy do nas dzwo­nią i piszą, zgła­sza­jąc rów­nież spra­wy inter­wen­cyj­ne-żad­nej z nich nie cho­wa­my pod zie­lo­ne sukno.

Jest zapo­trze­bo­wa­nie na swo­isty kon­cert życzeń, cze­go doma­ga­ją się głów­nie seniorzy.

Młod­sza część słu­cha­czy z zain­te­re­so­wa­niem odbie­ra nasz pro­gram moto­ry­za­cyj­ny, przy­go­to­wy­wa­ny przez Jerze­go Dwo­ra­ka, któ­ry jako praw­nik pro­wa­dzi tak­że maga­zyn „Pra­wo bli­żej Ciebie”.

Senio­rzy z ogrom­nym entu­zja­zmem przy­słu­chu­ją się audy­cjom zna­ne­go dzien­ni­ka­rza wro­cław­skie­go Lesz­ka Kop­cia, któ­ry w swo­ich audy­cjach prze­no­si nas w świat muzy­ki z minio­nych lat.

Zadba­li­śmy o to, aby w przy­szłym roku, w ramach pro­jek­tu, zna­la­zły się środ­ki głów­nie na dzia­łal­ność dzien­ni­kar­ską. To nie­zwy­kle waż­ne, ponie­waż ofer­ty współ­pra­cy z Radiem KSON zło­ży­li dzien­ni­ka­rze z tere­nu całej Pol­ski, a inter­ne­to­we radio nie zna prze­cież gra­nic. Zatrud­nie­niu czę­ści z nich sprzy­ja moż­li­wość dofi­nan­so­wa­nia ich wyna­gro­dzeń ze środ­ków PFRON. Z tego powo­du, mię­dzy inny­mi, mile widzia­ne są oso­by niepełnosprawne.

W listo­pa­dzie, mie­sią­cu reflek­sji, w ramach cyklu „Czas wspo­mnień”, zapre­zen­tu­je­my Pań­stwu opo­wie­ści o zna­nych miesz­kań­cach regio­nu, któ­rzy ode­szli. Będą wśród nich ludzie sztu­ki, spor­tu, tury­sty­ki, nauki, oso­by duchow­ne. Wspo­mi­nać Ich będą przy­ja­cie­le, współ­pra­cow­ni­cy, kole­dzy – udo­stęp­nia­jąc czę­sto archi­wal­ne nagra­nia. Cykl roz­pocz­nie się we Wszyst­kich Świę­tych, oczy­wi­ście z powtór­ka­mi, a w pro­gra­mie przy­po­mni­my Pań­stwu posta­ci Tade­usza Ste­cia, Lesz­ka Krzep­tow­skie­go, Andrze­ja Stry­char­czy­ka, Wal­de­ma­ra Sie­masz­ko, Nor­ber­ta Kuchar­czy­ka, czy­li popu­lar­ne­go Pusz­ka, księ­dza Maria­na Matu­łę — czy­li Kub­ka, Cze­sła­wa Żyłow­skie­go, Roma­na Pistla, Andrze­ja Kem­pę i Ryszar­da Wojnarowskiego.

W listo­pa­dzie tak­że, kon­ty­nu­jąc mimo pan­de­mii, tzw. otwar­tą tury­sty­kę spo­łecz­ną weź­mie­my udział w ogól­no­pol­skiej wir­tu­al­nej deba­cie na temat usu­wa­nia barier w tury­sty­ce, bo prze­cież wirus kie­dyś minie.

Aby włą­czyć radio KSON nale­ży posłu­gi­wać się kom­pu­te­rem, table­tem, lap­to­pem bądź smart­fo­nem. W wyszu­ki­war­ce wystar­czy wpi­sać www.radiokson.pl. Moż­na też do nas dzwo­nić pod numer 690–680-050.

Radio KSON nada­je całą dobę, bez przerwy.

Na tele­wi­zję inter­ne­to­wą, z powo­du COVID, muszę Pań­stwo jesz­cze chwi­lę pocze­kać. Jed­nak już teraz zbie­ra­my pomysły.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds