Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na kurs ATON — Asy­sten­ta Tury­stycz­ne­go Osób Niepełnosprawnych

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych zapra­sza oso­by zain­te­re­so­wa­ne aktyw­nym upra­wia­niem tury­sty­ki wspól­nie z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścią na Kurs asy­sten­tów tury­stycz­nych osób nie­peł­no­spraw­nych (ATON). Kurs ten – już kolej­ny raz – jest reali­zo­wa­ny jako zada­nie zle­co­ne i dofi­nan­so­wa­ne przez Mini­ster­stwo Rozwoju.

Celem kur­su jest przy­go­to­wa­nie kolej­nej już gru­py 40. asy­sten­tów, któ­rzy wyra­ża­ją chęć słu­że­nia oso­bom z nie­peł­no­spraw­no­ścią w aktyw­nym upra­wia­niu tury­sty­ki (np. pie­szej, rowe­ro­wej, kaja­ko­wej), a infor­ma­cja o ich dys­po­zy­cyj­no­ści będzie, za ich zgo­dą, dostęp­na w Inter­ne­cie na stro­nach KSON i ATON. 
Ze wzglę­du na ist­nie­ją­cy stan epi­de­mii, zaję­cia będą reali­zo­wa­ne w spo­sób hybrydowy. 
Po zapi­sa­niu się na kurs i wypeł­nie­niu kar­ty zgło­sze­nia, uczest­ni­cy otrzy­ma­ją porad­nik opra­co­wa­ny i wyda­ny przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Tury­stycz­no-Kra­jo­znaw­cze pt. (Nie)pełnosprawny tury­sta. Wybra­ne zagad­nie­nia teo­rii i prak­ty­ki tury­sty­ki spo­łecz­nej. Ponad­to uzy­ska­ją dostęp do przy­go­to­wa­nych przez KSON 4. mate­ria­łów fil­mo­wych przy­bli­ża­ją­cych zagad­nie­nia obję­te pro­gra­mem kur­su. Mate­ria­ły te zosta­ły przy­go­to­wa­ne przez KSON przy współ­pra­cy ze Sto­wa­rzy­sze­niem na Rzecz Kul­tu­ry KAN­TA­TA. Po zapo­zna­niu się z tre­ścią książ­ki i fil­ma­mi uczest­ni­cy są zobli­go­wa­ni do inter­ne­to­wych kon­sul­ta­cji z koor­dy­na­to­rem kur­su, poprze­dza­ją­cych część sta­cjo­nar­ną (prak­tycz­ną) prze­wi­dzia­ną na week­end po 11 listo­pa­da br. 
Oso­by zain­te­re­so­wa­ne udzia­łem w kur­sie pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny, mailo­wy lub bez­po­śred­nio w sie­dzi­bie KSON: biuro@kson.pl, Osie­dle Robot­ni­cze 47a Jele­nia Góra, tel. 800 700 025
Nie­zde­cy­do­wa­nych zachę­ca­my do obej­rze­nia kil­ku­mi­nu­to­we­go fil­mu o ATON, wyemi­to­wa­ne­go m.in. przez TVP we wrze­śniu br., a dostęp­ne­go pod adresem