Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalej­do­skop Radia KSON — pią­tek 02.10.2020 | 12.00

W piąt­ko­wej audy­cji Kalej­do­skop Radia KSON będzie­my mówić o…

 

- pale­niu i odzwy­cza­ja­nia się od papie­ro­sów w roz­mo­wie z Andrze­jem Dobrzań­skim, bioterapeutą
 
- gościć będzie­my zna­ne­go astro­lo­ga, psy­cho­tro­ni­ka Józe­fa Edwi­na Onosz­ko — bar­dzo cie­ka­wa rozmowa 🙂
- opo­wie­my tak­że o szy­bow­cach w roz­mo­wie z Hen­ry­kiem Mynar­skim, któ­re są pro­du­ko­wa­ne u nas, w Jeżo­wie Sudeckim.
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza o godzi­nie 12.00

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds