Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­kurs Jele­nio­gó­rza­nin bez barier — edy­cja 2020

Pre­zy­dent Mia­sta Jele­niej Góry zaprasza…

do udzia­łu w kon­kur­sie — Jele­nio­gó­rza­nin bez barier (edy­cja 2020)
For­mu­la­rze zgło­sze­nio­we nale­ży skła­dać w ter­mi­nie od 1 do 31
paź­dzier­ni­ka 2020 r. do Wydzia­łu Spraw Spo­łecz­nych, Zdro­wia i
Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych, ul. Okrzei 10, 58–500 Jele­nia Góra lub na
adres e‑mail: niepelnosprawni@jeleniagora.pl

Kon­kurs „Jele­nio­gó­rza­nin bez barier” jest kon­kur­sem cyklicz­nym,
ogła­sza­nym corocz­nie przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry przy
współ­udzia­le Powia­to­wej Spo­łecz­nej Rady do Spraw Osób
Nie­peł­no­spraw­nych. Celem kon­kur­su jest pro­mo­wa­nie postaw osób
prze­ła­mu­ją­cych barie­ry i ste­reo­ty­py doty­czą­ce niepełnosprawności.

Regu­la­min i for­mu­larz zgłoszeniowy: 

https://miasto.jeleniagora.pl/content/jeleniog%C3%B3rzanin-bez-barier-edycja-2020

– 
Joan­na Sko­czeń, Wydział Spraw Spo­łecz­nych, Zdro­wia i Orga­ni­za­cji
Poza­rzą­do­wych, Urząd Mia­sta Jele­nia Góra, Okrzei 10, 58–500 Jele­nia
Góra, tel. +48 75 754 6174

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds