Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Nowe prze­pi­sy doty­czą­ce zwie­rząt — co zawierają?

Zapra­sza­my do lektury…

Dzień dobry,

prze­sy­ła­my infor­ma­cję na temat nowe­li­za­cji usta­wy o ochro­nie
zwie­rząt. W doku­men­cie znaj­du­je się omó­wie­nie nastę­pu­ją­cych
tema­tów:

    * Zakaz ferm futer­ko­wych i ubo­ju rytu­al­ne­go
    * Psy na łań­cu­chu
    * Upraw­nie­nia orga­ni­za­cji zaj­mu­ją­cych się pra­wa­mi zwie­rząt
    * Zakaz wyko­rzy­sty­wa­nia zwie­rząt w cyr­kach
    * Wpływ zmian na gospodarkę

 

Plik PDF https://kson.pl/index.php?option=com_attachments&task=download&id=912