Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

V Kon­fe­ren­cji “Góry Otwar­te dla wszyst­kich” — rela­cja filmowa

Rela­cja fil­mo­wa https://www.facebook.com/watch/?v=858458261354724&extid=U4B4UfmBPqM6uxhF

Spra­woz­da­nie z kon­fe­ren­cji — arty­kuł na stro­nie www.kson.pl

https://kson.pl/v‑konferencja-gory-otwarte-dla-wszystkich-sprawozdanie