Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waż­ne — nowe nume­ry tele­fo­nów na komen­dę  poli­cji w Jele­niej Górze

z tele­fo­nu komórko­we­go  47 87 31 240,  z tele­fo­nu sta­cjo­nar­ne­go  0  47 87 31 240

Zmie­ni­ły SIĘ NUME­RY TELE­FONÓW DO JED­NO­STEK POLI­CJI W CAŁYM KRAJU

Od  24 lute­go br. zmie­ni­ły się nume­ry tele­fonów do Komend Poli­cji w całym kra­ju. Aby dodzwo­nić się do jed­nost­ki Poli­cji, zamiast nume­ru kie­run­ko­we­go nale­ży wybrać wyróż­nik MSWiA — 47. 

Efek­tem uru­cho­mie­nia wyróż­ni­ka jest kom­plek­so­wa zmia­na spo­so­bu wybie­ra­nia oraz kie­ro­wa­nia połą­czeń dla sta­cjo­nar­nych tele­fo­nów resor­to­wych w tym Poli­cji, któ­ra ma kry­tycz­ne zna­cze­nie dla oby­wa­te­li, ale rów­nież dla samych poli­cjan­tów i pra­cow­ni­ków Policji.

Wyróż­nik AB=47 nale­ży trak­to­wać jako jed­no­li­ty numer kie­run­ko­wy do sie­ci resor­to­wej w ska­li całe­go kra­ju. Do tej pory każ­da jed­nost­ka Poli­cji zapew­nia­ła kie­ro­wa­nie ruchu pomię­dzy publicz­ną sie­cią tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ną (PSTN) a sie­cią resor­to­wą we wła­snym zakre­sie, co powo­do­wa­ło, że nume­ra­cja każ­de­go z woje­wództw odzwier­cie­dla­ła publicz­ną nume­ra­cję opar­tą o podział na 49 stref nume­ra­cyj­nych. Zmia­nie uległ spo­sób wybie­ra­nia nume­ru resor­to­we­go z sie­ci publicz­nych sta­cjo­nar­nych i komórkowych.

Postać nume­ru resor­to­we­go w sie­ci publicz­nej jako tzw. numer KNA (Kra­jo­wy Numer Abonenta):

KNA = AB SP xxx xx

47 SP xxx xx

Postać nume­ru resor­to­we­go w sie­ci mię­dzy­na­ro­do­wej (Coutry Code dla Pol­ski +48):

CC AB SP xxx xx

+48 47 SP xxx xx

Ujed­no­li­co­na w ten spo­sób nume­ra­cja doty­czy całej poli­cyj­nej sie­ci tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej na tere­nie kra­ju i obej­mu­je wszyst­kie jed­nost­ki orga­ni­za­cyj­ne Poli­cji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP oraz Szko­ły Poli­cji) oraz inne pod­mio­ty z gru­py MSWiA korzy­sta­ją­ce z zakre­su nume­ra­cyj­ne­go Policji.

Obo­wią­zu­ją­ce nume­ry tele­fonów sta­cjo­nar­nych KMP i komi­sa­ria­tów w Jele­niej Górze :

Ofi­cer dyżur­ny KMP w Jele­niej Górze – 47 873 1240

Wydział Pre­wen­cji KMP w Jele­niej Górze sekre­ta­riat – 47 873 1526

Sekre­ta­riat Komen­dan­ta Miej­skie­go Poli­cji w Jele­niej Górze ‑47 873 159

Wydział Ruchu Dro­go­we­go KMP w Jele­niej Górze – 47 873 1580

Komi­sa­riat I Poli­cji w Jele­niej Górze – 47 873 150

Komi­sa­riat II Poli­cji w Jele­niej Górze – 47 873 1064

KGP/ KMP w Jele­niej Górze