Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalej­do­skop Radia KSON — pią­tek 18.09.2020 | 12.00

W Kalej­do­sko­pie Radia KSON chwi­la wspo­mnień i muzyki

zmar­łe­go przed 50 laty, wła­śnie 18 wrze­śnia, Jimie­go Hen­dri­xa, legen­dar­ne­go muzy­ka, wir­tu­oza gitary.

A do stu­dia Radia KSON zaprosiliśmy: 
 
-Zdzi­sła­wa Gasza, prze­wod­ni­ka sudec­kie­go, peda­go­ga, geo­mor­fo­lo­ga, z któ­rym będzie­my snuć wizję przy­szło­ści Jele­niej Góry za kil­ka­dzie­siąt lat,
-Andrze­ja Olszew­skie­go, wiel­kie­go orę­dow­ni­ka rewi­ta­li­za­cji daw­nych połą­czeń kole­jo­wych w naszym regio­nie, ponad­to twór­cę i sze­fa Muzeum Sen­ty­men­tów w Kowarach,
-księ­dza Mariu­sza Majew­skie­go, pro­bosz­cza para­fii pw. Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia w Cie­pli­cach, z któ­rym będzie­my roz­ma­wiać o tego­rocz­nych pielgrzymkach,
-Sta­ni­sław Schu­bert do stu­dia zapro­sił Hen­ry­ka Bań­kę, miesz­kań­ca Sosnów­ki, któ­ry opo­wie o tym, że sprzęt pomo­co­wy dla osób nie­peł­no­spraw­nych, finan­so­wa­ny przez PFRON i już raz wyko­rzy­sta­ny, może słu­żyć powtórnie.
 
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza na pro­gram o godzi­nie 12.00.