Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waka­cje z Radiem KSON — nie­dzie­la 13.09.2020 | 9.00

W ostat­nim, tego­rocz­nym pro­gra­mie Waka­cje z Radiem KSON,

gość­mi Sta­ni­sła­wa Schu­ber­ta będą:
 
- Szy­mon Cha­dży, wła­ści­ciel fir­my prze­wo­zo­wej REGIO­BUS, któ­ry powie min. jak się pro­spe­ro­wa­ło w cza­sie pan­de­mii i jak ta sytu­acja wyglą­da dziś
- Olgierd Poniź­nik, bur­mistrz Gry­fo­wa Ślą­skie­go będzie mówić min. o spo­tka­niu z pre­zy­den­ta­mi Wro­cła­wia i Pozna­nia, na temat tury­sty­ki i dostęp­no­ści komu­ni­ka­cyj­nej nasze­go regio­nu, a tak­że o tym czy to praw­da, że Gry­fów jest ” senny”
- Grze­gorz Tru­cha­no­wicz, z‑ca Wój­ta gmi­ny Mysła­ko­wi­ce powie o roz­wo­ju gmi­ny, pla­nach na przy­szłość, Radzie Senio­rów i komu­ni­ka­cji z Jele­nią Górą
 
Sta­ni­sław Schu­bert zapra­sza o 9.00 i do usły­sze­nia za rok 🙂

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds