Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kalej­do­skop Radia KSON — pią­tek 11.09.2020 | 12.00

W Kalej­do­sko­pie Radia KSON proponujemy:

 

- roz­mo­wę z Jac­kiem Musia­łem, dyrek­to­rem Aero­klu­bu w Jele­niej Górze, mię­dzy inny­mi o pomy­śle zor­ga­ni­zo­wa­nia lotów szy­bow­co­wych dla osób niepełnosprawnych
- Sta­ni­sław Schu­bert będzie roz­ma­wiać ze Zdzi­sła­wem Rataj­skim, prze­wod­ni­czą­cym Gmin­nej Rady Senio­rów w Pod­gó­rzy­nie na dzia­łal­no­ści rady i potrze­by jej istnienia
- zapro­si­li­śmy tak­że do stu­dia Bar­to­sza Zawi­stow­skie­go, fizjo­te­ra­peu­tę, któ­ry opo­wie o swo­im zawo­dzie, koniecz­no­ści reha­bi­li­ta­cji w róż­nym wieku
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza o godzi­nie 12.00.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds