Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Waka­cje z Radiem KSON — nie­dzie­la 06.09.2020 | 9.00

W pro­gra­mie Waka­cje z Radiem KSON:

- będzie­my roz­ma­wiać o mie­ście i gmi­nie Wleń, z jego gospo­da­rzem bur­mi­strzem Artu­rem Zychem

- zapro­si­li­śmy tak­że do stu­dia Krzysz­to­fa Kur­ka, kon­ser­wa­to­ra zabyt­ków, kie­row­ni­ka dele­ga­to­we­go Woje­wódz­kie­go Oddzia­łu Urzę­du Ochro­ny Zabyt­ków we Wro­cła­wiu, któ­ry będzie mówić o tym jak wyjąt­ko­we miej­sce zaj­mu­je Kotli­na Jele­nio­gór­ska jeśli cho­dzi o zabyt­ki kultury

ze Zdzi­sła­wem Gaszem, pre­ze­sem Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Schro­nisk Mło­dzie­żo­wych, powspo­mi­na­my daw­ne cza­sy, gdy schro­nisk mło­dzie­żo­wych było wie­le i pro­spe­ro­wa­ły znakomicie

Sta­ni­sław Schu­bert zapra­sza o godzi­nie 9.00.