Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

06-07-2020 | Ośro­dek Ochro­ny i Ratow­nic­twa Zwie­rząt — autor Igor Kociubiński

Audy­cja do wysłu­cha­nia na stro­nie www.radiokson.pl w zakład­ce Audy­cje Proobywatelskie

http://radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie

Roz­mo­wa z Kon­ra­dem Kuź­miń­skim, z Dol­no­ślą­skie­go Inspek­to­ra­tu Ochro­ny Zwie­rząt o powsta­ją­cym w Dzi­wi­szo­wie azy­lu dla porzu­co­nych i mal­tre­to­wa­nych czworonogów.