Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Logos i mit w foto­gra­fii. Wysta­wa Toma­sza Michałowskiego.

Wer­ni­saż: 18 wrze­śnia (pią­tek), godz. 17:00. Wysta­wa potrwa do 5 listo­pa­da 2020 r.

 

Tomasz Micha­łow­ski jest ana­li­tycz­nym bada­czem natu­ry a jego podej­ście
do foto­gra­fii cechu­je meto­da nauko­wa. Jest arty­stą wraż­li­wym na
nie­zwy­kłość świa­ta. Obser­wa­to­rem, któ­ry chciał­by uka­zać ducho­we
pięk­no swo­ich fascy­na­cji. Przed­mio­tem jego badań jest m.in. dualizm
metod poznaw­czych, w któ­rych naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ne w histo­rii były
mode­le geo­cen­trycz­ny i helio­cen­trycz­ny. Poprzez foto­gra­fię Micha­łow­ski
obra­zu­je moż­li­we warian­ty praw­dy obu wizji.
Uni­wer­sal­ność jego dzieł pole­ga na umie­jęt­no­ści odwo­ły­wa­nia się
do  pamię­ci kul­tu­ro­wej, któ­ra jest pew­ne­go rodza­ju kodem łączą­cym
wszyst­kich ludzi. Pró­ba okre­śle­nia miej­sca i cza­su tych wyobra­żeń
nie jest jed­nak istot­na, ponie­waż świa­ta przed­sta­wio­ne­go doty­czą
meto­dy doświad­cze­nia raczej ducho­we­go niż racjo­nal­ne­go. Foto­gra­fia
prze­kra­cza ideę czy­stej reje­stra­cji. Arty­sta pró­bu­je zaj­rzeć
głę­biej w isto­tę natu­ry, zoba­czyć wię­cej niż jest w sta­nie
uchwy­cić kame­ra, doko­nu­je pró­by wykre­owa­nia nowe­go rodza­ju pej­za­żu
subiek­tyw­ne­go. _(wykorzystano frag­men­ty tek­stu autor­stwa Joan­ny
Mielech)_

Tomasz Micha­łow­ski (ur. 1964) jest absol­wen­tem Wydzia­łu Ope­ra­tor­skie­go
Reali­za­cji Tele­wi­zyj­nej PWS­FTviT w Łodzi. Uzy­skał na tej uczel­ni
tytuł dok­to­ra w dzie­dzi­nie sztuk fil­mo­wych i obec­nie na niej wykła­da.
Jako ope­ra­tor fil­mo­wy zre­ali­zo­wał ponad 100 fil­mów doku­men­tal­nych i 6
fabu­lar­nych. W latach 90. nale­żał do suwal­skie­go klu­bu foto­gra­ficz­ne­go
Paca­me­ra.
Inte­re­su­je go foto­gra­fia tra­dy­cyj­na, tech­ni­ka nega­ty­wo­wo-pozy­ty­wo­wa, w
któ­rej uzy­sku­je nie­zwy­kłe efekty.

Kura­tor­ka: Joan­na Mielech.

Wysta­wę dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków finan­so­wych Mia­sta Jele­niej Góry.
Podzię­ko­wa­nia dla: Rena­ty i Jerze­go Koko­ru­dzów / Ulti­ma-Auto Sp. z o.o Jele­nia Góra. 
———————————————————————————————————

Biu­ro Wystaw Arty­stycz­nych w Jele­niej Górze
ul. Dłu­ga 1, 58–500 Jele­nia Góra
tel. 75 7526669, 75 7675132
www.galeria-bwa.karkonosze.com
bwa@jeleniagora.pl

Face­bo­ok: @bwa.jeleniagora
Insta­gram: @bwajeleniagora
You Tube: BWA Jele­nia Góra

Biu­ro czyn­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 8:00 — 16:00.
Gale­ria czyn­na od ponie­dział­ku do piąt­ku w godz. 9:00 — 17:00, w sobo­ty w godz. 10:00 — 16:00.

Dzia­łal­ność BWA jest finan­so­wa­na z budże­tu Mia­sta Jele­niej Góry.