Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Miesz­kań­cy chcą mio­do­daj­ne­go skweru

Już oko­ło 160 miesz­kań­ców uli­cy Drzy­ma­ły w Jele­niej Górze i oko­lic pod­pi­sa­ło się pod wnio­skiem do Urzę­du Mia­sta z proś­bą o utwo­rze­nie w tym rejo­nie łąki mio­do­daj­nej oraz alej­ki lipowej.

Mio­do­daj­ny zaką­tek miał­by powstać przy skwer­kach, przy skle­pie “AS” oraz mię­dzy przy­chod­nią, a zakła­dem fry­zjer­skim po dru­giej stro­nie uli­cy. Aby tak się sta­ło, koniecz­ne jest wycię­cie kil­ku dzi­kich śli­wek oraz sta­rych drzew aka­cjo­wych. Te ostat­nie swo­imi korze­nia­mi nisz­czą nawierzch­nie chod­ni­ka. W ich miej­sce mia­ły­by zostać posa­dzo­ne lipy

Uwa­żam, że wdro­że­nie w życie tego pomy­słu popra­wi­ło­by este­ty­kę naszej oko­li­cy. Rejon ten nie będzie się już koja­rzył z oso­ba­mi, któ­re spo­ży­wa­ją alko­hol obok scho­dów pomię­dzy uli­ca­mi Drzy­ma­ły i W. Pola — mówi pomy­sło­daw­ca ini­cja­ty­wy Krzysz­tof Dzie­dziń­ski. — Było­by to też korzyst­ne dla infra­struk­tu­ry ulicz­nej, gdyż korze­nie lip nie uszka­dza­ły­by chod­ni­ka. W naszych dzia­ła­niach może­my liczyć na wspar­cie Kar­ko­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go, któ­ry obie­cał nam prze­ka­zać sadzon­ki drze­wek oraz pomóc w zało­że­niu łąki mio­do­daj­nej. Co waż­ne, mia­sto nie ponie­sie więk­szych kosz­tów. Od magi­stra­tu będzie­my tyl­ko ocze­ki­wać usu­nię­cia drzew oraz pod­la­nia posa­dzo­nych roślin w począt­ko­wej fazie wzro­stu. Zbie­ra­nie pod­pi­sów pod naszym wnio­skiem jesz­cze trwa. Pla­nu­je­my prze­ka­zać je do Urzę­du Mia­sta pod koniec sierp­nia — doda­je Krzysz­tof Dziedziński.

 

Arty­kuł z por­ta­lu Jelonka.com https://www.jelonka.com/mieszkancy-chca-miododajnego-skweru-89617