Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Prze­sła­nie Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka dla KSON

list papież 1x400Cho­ciaż pra­cu­je­my zdal­nie – mówi Sta­ni­sław Schu­bert, pre­zes KSON — to reali­zu­je­my zało­żo­ny pro­gram i od maja roz­po­czy­na­my na począt­ku w Radio KOSN obcho­dy 100-lecia uro­dzin Jana Paw­ła II.

Od 2 lat wspól­nie z para­fią Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go, UMWD reali­zo­wa­ne są Dni Muzy­ki Papie­skiej, a ubie­gło­rocz­ny kon­cert pt „Offer­to­rium Musi­ca­le” dedy­ko­wa­ny był 3 papie­żom: Bene­dyk­to­wi, Fran­cisz­ko­wi i Jano­wi Paw­ło­wi II. Pły­ty DVD z inau­gu­ra­cyj­ne­go kon­cer­tu w Koście­le Gar­ni­zo­no­wym cze­ka­ją na fanów, będzie moż­na je ode­brać w KSON jak skoń­czy się remont w mie­sią­cu lip­cu br., ale moż­na rów­nież obej­rzeć i wysłu­chać kon­cert na YouTu­be i na www.kson.pl oraz www.radiokson.pl.

Przed paro­ma dnia­mi wpły­nął do Sej­mi­ku list od Papie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry m.in. dzię­ku­je za prze­sła­ne pły­ty i życzy Orga­ni­za­to­rom i Wyko­naw­com III Dni Papie­skich w bie­żą­cym roku powo­dze­nia. Treść listu pod­pi­sa­ne­go przez Księ­dza Edga­ra Pene z Sekre­ta­ria­tu Sta­nu Nun­cja­tu­ry Apo­stol­skiej zamiesz­cza­my poniżej.list papież 2x400

Inau­gu­ra­cyj­ny Kon­cert III Dni Papie­skich zapla­no­wa­li­śmy – mówi Agniesz­ka Nowak z KSON – na 16 paź­dzier­ni­ka br, a będzie to bez wzglę­du na for­mę kon­cer­tu Msza Koro­na­cyj­na W.A. Mozar­ta, w wyko­na­niu Orkie­stry Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej z soli­sta­mi i chó­rem. Tej ini­cja­ty­wie prze­szko­dzi­ła pan­de­mia! Z tego wzglą­du zamie­rza­my ten kon­cert kon­se­kwent­nie zre­ali­zo­wać poprzez pro­gram „Kul­tu­ra w Sie­ci”.  Kon­cert nagra­ny zosta­nie w zależ­no­ści od sytu­acji w Fil­har­mo­nii lub w Koście­le Pod­wyż­sze­nia Krzy­ża Świę­te­go z publicz­no­ścią lub bez, a w każ­dym razie udo­stęp­nio­ny będzie jak naj­więk­szej rze­szy słu­cha­czy i widzów. O losach pla­no­wa­ne­go kon­cer­tu w tej zmien­nej sytu­acji będzie­my infor­mo­wa­li nie tyl­ko miesz­kań­ców regionu.

W mie­sią­cu maju w nowym ramo­wym pro­gra­mie RadioK­SON zapla­no­wa­ło cykl audy­cji na temat nauk Świę­te­go Jana Paw­ła II, któ­re może szcze­gól­nie powin­ny tra­fić nam do serc teraz, gdy wie­lu ludzi potrze­bu­je nie tyl­ko mate­rial­ne­go wspar­cia i otu­chy. Będzie­my rów­nież w tych audy­cjach pre­zen­to­wa­li frag­men­ty kon­cer­tów papie­skich z ubie­głe­go roku.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds