Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Koro­na­wi­rus w domach opie­ki spo­łecz­nej- wystą­pie­nie Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich do Pre­mie­ra M. Morawieckiego

Koro­na­wi­rus w domach opie­ki spo­łecz­nej — wystą­pie­nie Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich do Pre­mie­ra M. Morawieckiego