Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Wspar­cie dla seniorów

WSPIE­RAJ­SE­NIO­RA — Wspar­cie dla senio­rów – Infor­ma­cje o dzia­ła­niach w
okre­sie epi­de­mii koronawirusa

2020-03-26
#ZOSTANW­DO­MU — AKTYW­NY SENIOR W DOMU
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/477

2020-03-26
POLI­CJA OSTRZE­GA I RADZI. NIE DAJ SIĘ OSZU­KAĆ NA „INFOR­MA­CJE O
KORO­NA­WI­RU­SIE”
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/476

2020-03-25
#Koro­na­wi­rus: Zawie­sze­nie dzia­łal­no­ści Dzien­nych Domów Senior+ i Klu­bów
Senior+, do 10.04.2020 r.
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/475

2020-03-25
#WSPIE­RAJ­SE­NIO­RA – Infor­ma­cje o dzia­ła­niach w okre­sie epi­de­mii
koro­na­wi­ru­sa
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/474

Depar­ta­ment Poli­ty­ki Senio­ral­nej
Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej
e‑mail: ‘Sekretariat.DAS@mrpips.gov.pl’,this)” style=“color: rgb(1, 134, 186);”>Sekretariat.DAS@mrpips.gov.pl
senior.gov.pl