Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

DFOP — komunikat

Sza­now­ni Pań­stwo, Człon­ko­wie Dol­no­ślą­skiej Fede­ra­cji 
Orga­ni­za­cji 
Poza­rzą­do­wej!

Wie­my, że część z Was nadal pra­cu­je i dzia­ła nie­prze­rwa­nie 
na rzecz 
spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go oraz III sek­to­ra,
 pomi­mo panu­ją­cej 
bar­dzo trud­nej sytu­acji, 
nie tyl­ko  dla orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych,
 
spo­wo­do­wa­nej sta­nem epidemii.

Dol­no­ślą­ska Fede­ra­cja Organ­zia­cji Poza­rzą­do­wych przy­go­to­wa­ła 
dla Was ofer­tę wsparcia.

Zadzwoń­cie, napisz­cie, bądź­my w kontakcie!

PRZY­GO­TO­WA­NE WSPAR­CIE W FOR­MIE TELE­FO­NICZ­NEJ I MAILO­WEJ DLA ORGA­NI­ZA­CJI
CZŁON­KOW­SKICH DFOP

FUNK­CJO­NO­WA­NIE ORGA­NI­ZA­CJI POZARZĄDOWYCH

MARIA LEWAN­DOW­SKA-MIKA | DFOP

tele­fon: 602 376 974 | WT-ŚR-CZ: 10.00–14.00

ZARZĄ­DZA­NIE KRYZYSOWE

GRZE­GORZ TYMO­SZYK | FUN­DA­CJA UMBRELLA

tele­fon: 603 970 999 | PN-WT-ŚR-CZ-PT: 09.00–17.00

SPRA­WOZ­DAW­CZOŚĆ FINAN­SO­WA, KADRY I PŁACE

AGNIESZ­KA CISOW­SKA-SZUL | FUN­DA­CJA UMBRELLA

tele­fon: 604 076 958 | WT: 9.30–10.30

MEN­TO­RING I COACHING — PRO­WA­DZE­NIE DZIA­ŁAL­NO­ŚCI GOSPODARCZEJ

RAFAŁ BOR­KOW­SKI | FUN­DA­CJA KRZYŻOWA

tele­fon: 508 197 885 | WT-ŚR: 14.00–16.00

FUNK­CJO­NO­WA­NIE ORGA­NI­ZA­CJI POZARZĄDOWYCH

MARIA LEWAN­DOW­SKA-MIKA | DFOP

tele­fon: 602 376 974 | WT-ŚR-CZ: 10.00–14.00

KSIĘ­GO­WOŚĆ, ROZ­LI­CZA­NIE I USTA­WA ANTYKRYZYSOWA

MAR­CIN BABIUCH | DFOP

tele­fon: 737 494 515 | PT: 16.00–17.00

PRA­WO DLA ORGA­NI­ZA­CJI POZARZĄDOWYCH

SŁA­WO­MIR WIE­TE­SKA | FUN­DA­CJA JAGNIĄTKÓW

e‑mail: ‘slawomir.wieteska@dfop.org.pl’, slawomir.wieteska@dfop.org.pl

TECH­NO­LO­GIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

DAMIAN WOJ­CIECH DUDA­ŁA | FUN­DA­CJA INSTY­TUT BADAŃ I ROZ­WO­JU LOKALNEGO

e‑mail: ‘damian.dudala@fibirl.org.pl’,damian.dudala@fibirl.org.pl

PSY­CHO­LO­GO­WIE DLA SPOŁECZEŃSTWA

ZESPÓŁ NIE­ZA­LEŻ­NYCH SPE­CJA­LI­STÓW, KTÓ­RZY ZDE­CY­DO­WA­LI SIĘ BEZ­IN­TE­RE­SOW­NIE POMA­GAĆ OSO­BOM DOTKNIĘ­TYM NEGA­TYW­NY­MI
SKUT­KA­MI PAN­DE­MII KORONAWIRUSA

www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl

Z wyra­za­mi sza­cun­ku
Mar­ta Michałowska